WAAROM EEN CLUSTER SMART BUILDINGS IN USE?

Gebouwen worden alsmaar complexer om te onderhouden en te beheren. Nieuwe technologieën kunnen helpen om de steeds hogere verwachtingen van de gebruiker in de lossen, en tegelijk de totale levenscycluskost onder controle te houden. We denken aan performante software (FMIS, BIM), integratie van sensoren, Internet of Things (IoT), nieuwe business modellen (DBFM, product-dienst-systemen), …

Om bedrijven te ondersteunen bij hun digitaliseringsproces, wil de cluster samenwerking en kennisuitwisseling stimuleren. Hiervoor zullen diverse studiedagen en workshops georganiseerd worden.

Nieuwe toepassingen zullen worden ontwikkeld via open innovatie. De cluster zal de bedrijven begeleiden bij het vormen van partnerships, zodat dit kan uitmonden in concrete demoprojecten en begeleide innovatieprojecten.

Door de eindklant te sensibiliseren, zal de vraag vanuit de markt naar een meer geïntegreerde aanpak van het onderhoud en beheer van gebouwen, sterk toenemen.

Deze acties moeten leiden tot een verhoogde kennis en toegenomen digitalisering van de onderhouds- en beheersactiviteiten bij de leden, nieuwe innovatieve samenwerkingsverbanden, en een markt die zich sterker ontplooit.

Cluster Smart Buildings in Use brengt vooruitstrevende bedrijven samen om innovatieve oplossingen te zoeken om onderhoud en beheer van gebouwen te digitaliseren

WAAROM LID WORDEN?

De clusterleden zullen hun kennis over het toepassen van nieuwe technologieën verhogen tijdens de verschillende studiedagen die zullen georganiseerd worden. De thematische workshops helpen om kennis uit te wisselen tussen de bedrijven en om partnerships te vormen. Deze acties moeten leiden tot een verhoogde kennis en toegenomen digitalisering van de onderhouds- en beheersactiviteiten bij de leden, nieuwe innovatieve samenwerkingsverbanden, en een markt die zich sterker ontplooit.

VOOR WIE IS DE CLUSTER?

De cluster ‘Smart Buildings in Use’ wil bedrijven en experten vanuit een verschillende achtergrond met elkaar in contact brengen:

  • Aannemers, actief in algemene aanneming en onderhoud van gebouwen
  • Professionele gebouw-eigenaren en –beheerders, facility managers, vastgoed-ontwikkelaars

  • Aanbieders van software en beheer- en besturingsalgoritmen

  • Aanbieders van hardware en nieuwe technologie voor gebouwopvolging

  • Materiaalproducenten en -leveranciers met interesse in de levenscyclus van hun aanbod

  • Ontwerpers en studiebureaus

  • Financiële en juridische actoren, verzekeringsmaatschappijen actief binnen de gebruikscyclus van gebouwen en producten

HOE WERKT DE CLUSTER?

De cluster Smart Buildings In Use is er van en voor bedrijven. Bedrijven dragen 50% bij tot de financiering. In ruil daarvoor bepalen de leden wat de cluster doet. Moet de focus liggen op toepassingen rond IoT in Smart Buildings? Moet er een studiedag rond 3D-scanning georganiseerd worden? Zoek je een geschikte partner om samen uit te zoeken hoe je slimme sensoren kan toepassen om gebouwen comfortabeler te maken?  Jij kan dat mee bepalen!

CLUSTERS IN VLAANDEREN

Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Innovatieve Bedrijfsnetwerken  willen samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren.  Smart Buildings In Use is één van deze innovatieve bedrijfsnetwerken.. Ontdek de andere netwerken op www.vlaio.be/clusters. #sterkinnoveren